mejor pagar trabajos en salud https://espanapildoras.com/ software de facturación médica medisoft

Avanti-Avanti Studio Design for all.

Condicions d'ús


 • L'accés i ús de la pàgina web www.avanti-avanti.com (a partir d'ara, Web), titularitat de la mercantil AVANTI AVANTI ESTUDIO S.L. (d'ara endavant, AVANTI), atorga la condició d'Usuari/Usuària al/a la visitant de la Web i implica la total acceptació, sense reserves per part de l’ Usuari/Usuària de les presents condicions d'ús.

 

Propietat intel·lectual i industrial


 • La Web i els seus continguts, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial (i) són propietat i titularitat d’AVANTI o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la Web i (ii) estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
  En cap cas s'entendrà que AVANTI concedeix llicència alguna o renuncia, transmet, cedeix total o parcialment els drets esmentats, així com tampoc es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit d’AVANTI o dels titulars corresponents. L’Usuari/Usuària només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que l’Usuari/Usuària obtingui la prèvia autorització expressa i per escrit d’AVANTI.

 

Obligacions dels/de les usuaris/usuàries


 • Amb caràcter general els/les Usuaris/Usuàries hauran d'obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la Web, els béns o drets d’AVANTI, els seus col·laboradors, la resta d'usuaris/usuàries o, en general, de qualsevol tercer.
  Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a l'apartat anterior, durant l'ús de la Web, l’Usuari/Usuària està obligat/a a:
  a) Facilitar informació veraç respecte a les dades que li poguessin ser sol·licitades a la Web. b) No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que, de qualsevol forma, atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’AVANTI, de qualsevol altre/a Usuari/Usuària, dels col·laboradors d’AVANTI o, en general, de qualsevol tercer.
d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la Web, i no utilitzar els continguts i la informació d’aquesta última per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels serveis d’aquesta última.
f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’AVANTI, dels seus col·laboradors o tercers.
g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut sobre el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

 

Enllaços a webs de tercers

 • Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats comercials a pàgines web alienes a AVANTI, que permetin l'accés a la Web, sense el consentiment previ d’AVANTI. En cap cas l'existència d’hiperenllaços en llocs web aliens a la Web implicarà l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l’hiperenllaç, ni l'acceptació per part d’AVANTI dels seus continguts o serveis.
  En qualsevol cas, AVANTI no es responsabilitza de l'ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb la Web.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

 • Les condicions d'ús de la Web se sotmeten a la legislació espanyola. Les controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb les mateixes es resoldran davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, els quals tindran competència exclusiva i excloent enfront de qualsevol altre fur. Això serà sense perjudici de la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del/de la consumidor/a, en el cas que l’Usuari/Usuària tingui la condició de consumidor/a i Usuari/Usuària segons allò establert a la Llei 1/2007, per la qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi a cada moment.

Contacte amb AVANTI


Per a qualsevol pregunta o incidència amb l'ús de la Web, pot contactar amb AVANTI:
i) al telèfon +34 93 218 75 41, de dilluns a divendres (excepte festius), de 9.00h a 14.00 h. i de 16.00h a 19.00h
ii) per e-mail, enviant el seu missatge a ei@avanti-avanti.com

 

 

segueix-nos

facebook

google+

linkedin

alex dobaño

avanti blog

últim article


Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

avanti avanti estudio s.l.

T. 93 218 75 41
M. 677 41 79 06 / 646 30 30 07

 

Barcelona
C/ Sant Domènec 11, baixos
08012 Barcelona

Tarragona
Avellaners 4, C, 6
43893 Altafulla


Madrid
Velazquez 12, 4ªplanta
28001 Madrid

Seccions

Avís

Lssi/Lopd
Condicions d'ús


web: David Vegas

accessibilitat web: fiveninots & traza