mejor pagar trabajos en salud https://espanapildoras.com/ software de facturación médica medisoft

Avanti-Avanti Studio Design for all.

Condicions d'ús


 • L'accés i ús de la pàgina web www.avanti-avanti.com (a partir d'ara, Web), titularitat de la mercantil AVANTI AVANTI ESTUDIO S.L. (d'ara endavant, AVANTI), atorga la condició d'Usuari/Usuària al/a la visitant de la Web i implica la total acceptació, sense reserves per part de l’ Usuari/Usuària de les presents condicions d'ús.

 

Propietat intel·lectual i industrial


 • La Web i els seus continguts, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial (i) són propietat i titularitat d’AVANTI o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la Web i (ii) estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
  En cap cas s'entendrà que AVANTI concedeix llicència alguna o renuncia, transmet, cedeix total o parcialment els drets esmentats, així com tampoc es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit d’AVANTI o dels titulars corresponents. L’Usuari/Usuària només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que l’Usuari/Usuària obtingui la prèvia autorització expressa i per escrit d’AVANTI.

 

Obligacions dels/de les usuaris/usuàries


 • Amb caràcter general els/les Usuaris/Usuàries hauran d'obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la Web, els béns o drets d’AVANTI, els seus col·laboradors, la resta d'usuaris/usuàries o, en general, de qualsevol tercer.
  Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a l'apartat anterior, durant l'ús de la Web, l’Usuari/Usuària està obligat/a a:
  a) Facilitar informació veraç respecte a les dades que li poguessin ser sol·licitades a la Web. b) No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que, de qualsevol forma, atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’AVANTI, de qualsevol altre/a Usuari/Usuària, dels col·laboradors d’AVANTI o, en general, de qualsevol tercer.
d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la Web, i no utilitzar els continguts i la informació d’aquesta última per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels serveis d’aquesta última.
f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’AVANTI, dels seus col·laboradors o tercers.
g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut sobre el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

 

Enllaços a webs de tercers

 • Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats comercials a pàgines web alienes a AVANTI, que permetin l'accés a la Web, sense el consentiment previ d’AVANTI. En cap cas l'existència d’hiperenllaços en llocs web aliens a la Web implicarà l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l’hiperenllaç, ni l'acceptació per part d’AVANTI dels seus continguts o serveis.
  En qualsevol cas, AVANTI no es responsabilitza de l'ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb la Web.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

 • Les condicions d'ús de la Web se sotmeten a la legislació espanyola. Les controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb les mateixes es resoldran davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, els quals tindran competència exclusiva i excloent enfront de qualsevol altre fur. Això serà sense perjudici de la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del/de la consumidor/a, en el cas que l’Usuari/Usuària tingui la condició de consumidor/a i Usuari/Usuària segons allò establert a la Llei 1/2007, per la qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi a cada moment.

Contacte amb AVANTI


Per a qualsevol pregunta o incidència amb l'ús de la Web, pot contactar amb AVANTI:
i) al telèfon +34 93 218 75 41, de dilluns a divendres (excepte festius), de 9.00h a 14.00 h. i de 16.00h a 19.00h
ii) per e-mail, enviant el seu missatge a ei@avanti-avanti.com

 

 

segueix-nos

facebook

google+

linkedin

alex dobaño

avanti blog

últim article


avanti avanti estudio s.l.

Barcelona
C/ Sant Domènec 11, baixos
08012 Barcelona / T. 93 218 75 41

Tarragona
C/ de Dalt 10
43893 Altafulla / T. 97 765 05 97

Seccions

Avís

Lssi/Lopd
Condicions d'ús


web: David Vegas

accessibilitat web: fiveninots & traza